Kommittéer

Bankommitté

Kommittén ansvarar för frågor som rör planering av underhåll eller ombyggnad av banan eller anläggningens byggnader. 
Har du synpunkter på anläggningen får du gärna meddela oss eller lämna dina synpunkter i brevinkastet utanför receptionen. 

Per-Göran Petersson kansli@hofgard.se tel. 0705-236620
Susanne Jacobsson     styrelsen@hofgard.se     tel. 0707-675055

 

Regel- och Handicapkommitté

Kommittén ansvarar för utformningen av de lokala reglerna, tävlingsbestämmelser och tävlingsregler samt utmärkningen av banans gränser och hinder. Vidare planlägger och genomför kommittén regelutbildningar för klubbens medlemmar.
Samtliga dessa frågor handläggs i nära samarbete med distriktets regel & handicapkommitté, som varje år ser över och godkänner våra lokala regler.

Reine Antonér    
Susanne Jacobsson styrelsen@hofgard.se 0707-675055

Kontaktpersoner för handicapfrågor; Owe Lundström och Peter Friis



Medlemskommitté

Kommittén ansvarar för medlemmarnas gemensamma aktiviteter. Ansvaret för de olika aktiviteterna kan variera.

Medlem           Styrelsen styrelsen@hofgrad.se
Senior     Rune Gustafsson         gustafssonrune@telia.com
Dam    Ulla Hellgren  

Juniorkommitté

Kommittén ansvarar tillsammans med Kalle Pro för att organisera tränings- och tävlingsverksamhet för juniorer.

Hans-Inge Carlsson    hans-inge.carlsson@hofgard.se    tel. 0705-692106
Kalle El Anmari kalle@kallepro.se tel. 0708-892641